Yhdessä eteenpäin -valmennus

KUKOISTAVAAN YHTEISTYÖHÖN

Yhdessä kukoistavaan yhteistyöhön

Yhteistyö vahvistuu, kun ryhmän jäsenet tutustuvat paremmin toisiinsa ja oppivat hyödyntämään toistensa vahvuuksia. Motivaatio kasvaa, yhteisohjautuvuus ja itseohjautuvuus lisääntyvät, kun jokaisen merkitys yhteisiin tavoitteisiin konkretisoituu. Yhdessä toimimisen taidot lisääntyvät, ne

Näkökulmia itsetuntemukseen

  • vahvistavat vuorovaikutusta, erilaisuuden arvostusta ja me-henkeä
  • vähentävät väärinymmärryksiä ja turha kitkaa
  • lisäävät toisilta oppimista, vahvuuksien hyödyntämistä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä

Palautumisen taidot vahvistavat henkistä suorituskykyä ja jaksamista.
Itsensä johtaminen opettaa vastuuta, omia rajoja, itsestä huolehtimista ja itsetuntemusta.

Yhdessä oppiminen, uudet näkökulmat ja keskustelut innostavat keskittymään mahdollisuuksiin. Ryhmän avoimuus ja psykologinen turvallisuus lisääntyvät. Osallistujat saavat keinoja oman ja toistensa työssä onnistumisen tukemiseen sekä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Yhdessä olemme aina enemmän. 

MIELEN HYVINVOINTI ON TAITO, JOTA VOI VAHVISTAA.

Kun työyhteisön voimavarat ovat koetuksella, on erityisen tärkeää huolehtia omasta ja kollegojen jaksamisesta. Pysähtyminen tuntemusten ääreen helpottaa työyhteisön kuormitusta. ”Ilman tätä valmennusta olisin kai sairauslomalla” on tuttu lause Yhdessä eteenpäin -valmennuksista.  

Asioiden yhdessä tarkastelu ja toiminnan selkeytys tukee työkuntoa: se antaa perspektiiviä, uusia ideoita ja herättää huomaamaan omaa ja kollegan tilannetta.  Luottamus ja yhteisöllisyys kasvavat.

ENNAKOINTI SÄÄSTÄÄ AIKAA, RAHAA JA MIELIPAHAA

Minä, ME ja YHTEISTYÖ - VALMENNUKSEN teemat

MINÄ OSAAJANA
– itsensä johtaminen 
– vahvuudet, motivaatio,.. 
– ajan- ja stressinhallinta
– tietoisuus- ja ajattelutaidot

ME YHDESSÄ
– kohtaamistaidot
– sujuva vuorovaikutus
– yhteistyö ja -toiminta
– arvostava palaute 🙂  ja  🙁

YHTEISTYÖ & YHTEISÖLLISYYS  
– erilaisuus rikkautena
– onnistumisten kulttuuri
– kokeilukulttuuri
– pelisäännöt

Jokaisen vaikutus ilmapiiriin ja yhteistyöhön korostuu dialogiin perustuvassa valmennuksessa.  Ryhmän yhteisvoima lujittuu, kun yhdessä opitaan kuuntelemaan toisia uteliaasti ja erilaisia mielipiteitä arvostaen. 

Suosittuja yksittäisiä virikevalmennuksia esim.

  • Sisäinen johtajuus: itseen, toisiin ja erilaisuuteen tutustuminen, sekä toisten parempi ymmärtäminen. 
  • Sujuvaksi vuorovaikuttajaksi: miten paremmaksi vuorovaikuttajaksi
  • Yhteiset pelisäännöt ja sopimukset, miten haluamme yhdessä toimia

Jatkumo vahvistaa valmennuksen vaikuttavuutta ja oivallusten juurtumista arkeen, esimerkiksi 2  kertaa.

Kysy kokemuksista

"Intensiivistä ja tehokasta"

Asiakaspalautetta puhelincoachingista:

"Sain oivalluksia johtamiseeni ja toimivia työkaluja myös jatkoon. Toteutin kaikki asiat mistä keskustelimme."
"Olen saanut perspektiiviä johtamiseen ja oma jaksaminen on lisääntynyt. Asioista on nyt helpompi puhua myös johtamassani tiimissä. Asiat eivät enää samalla tavalla imaise mukanaan, vaikka niiden määrä on ennallaan. Omat rajat, asioihin suhtautuminen ja toiminnan selkeys ovat vahvistuneet. Kaikkeen en voi vaikuttaa vaikka haluaisikin."
"Intensiivistä. En edes ajatellut, että olimme 
eri tilassa."

valmentaja

Päivi Saarela

Näkemystä yli 25 vuoden ajalta

”Yhdessä olemme enemmän. Yhteistyö vahvistuu, kun toisia ja tiimin yhteistä toimintaa ohjaavaa ajattelua opitaan tuntemaan paremmin. 

Kokonaisuuden, tavoitteiden ja työn rajapintojen parempi tunteminen vähentää väärinkäsityksiä. Työskentelystä tulee mielekäämpää ja sujuvampaa. Tulokset paranevat.”